IPArd - mera 3 - „Investicije u fiziČku imovinu za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva“

 

Ko može da konkuriše?

 • Korisnici mogu biti preduzetnici i pravna lica/preduzeća sa manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava u posedu organa javne vlasti, registrovani u APR, i moraju biti u aktivnom statusu.
 • Korisnici mogu biti mikro, mala i srednja preduzeća - definisano u članu 6. Zakona o računovodstvu RS (SG RS 62/2013);
 • U slučaju da korisnik nije vlasnik, neophodno je da obezbedi ugovor o zakupu zemljišta ili objekta sa minimalnim trajanjem zakupa od 10 godina od dana podnošenja prijave;
 •  Korisnik treba da dokaže da nema neizmireni porez ili plaćanja za socijalno osiguranje u trenutku podnošenja prijave/zahteva;
 • Korisnik dostavlja potpisanu izjavu da nije aplicirao za isto ulaganje kod drugih EU i državnih fondova;
 •  U slučaju da je korisnik pravno lice mora dokazati da račun nije blokiran u trenutku podnošenja zahteva i da nije bio u blokadi duže od 30 dana u periodu od 12 meseci pre podnošenja prijave.

Ekonomska održivost gazdinstva

 • Potencijalni korisnik mora da dokaže ekonomsku održivost gazdinstva kroz biznis plan;
 • Za investicije preko 50.000 evra neophodan je kompletan biznis plan u skladu sa formom IPARD Agencije, dok je za investicije ispod 50.000 evra potrebna pojednostavljena verzija biznis plana.

 

Nacionalni i standardi EU

 • Najkasnije do konačne isplate, pravno lice mora poslovati u skladu sa odgovarajućim nacionalnim standardima vezanim za zaštitu životne sredine, javnog zdravlja, bezbednosti na radu i dobrobiti životinja;
 • Na kraju realizacije, investicija mora ispuniti relevantne standarde EU;

Podnosilac zahteva dostavlja uz zahtev za konačnu isplatu, potvrdu iz nacionalne veterinarske, fitosanitarne i uprave za zaštitu životne sredine,  da se u pravnom licu primenjuju i poštuju minimalni nacionalni standardi, i da predmet investicije ispunjava relevantne standarde EU.

 

SPECIFIČNI KRITERIJUMI PRIHVATLjIVOSTI


Prerada mleka i marketing

 • Korisnik mora biti registrovan u Registru privrednih subjekata, u skladu sa Zakonom o veterinarstvu (Sl. glasnik RS, br. 91/2005, 30/2010 i naknadne izmene);
 • Korisnik mora imati prosečan dnevni kapacitet od 10.000 - 100.000 litara prikupljenog mleka u poslednjoj poslovnoj godini pre podnošenja prijave.

Prerada mesa i marketing

 • Korisnici moraju biti registrovani u Registru privrednih subjekata, u skladu sa Zakonom o veterinarstvu (Sl. glasnik RS, br. 91/2005, 30/2010 i naknadne izmene);
 • Klanice sa minimalnim kapacitetom osam radnih sati za 10 goveda, 50 svinja, ovaca ili koza, ili 5.000 jedinki živine.

Prerada voća i povrća i marketing
Samo mikro, mala i srednja preduzeća su prihvatljivi korisnici,     definisano u članu 6. Zakona o računovodstvu RS (SG RS 62/2013).

Prihvatljivi troškovi

 • Izgradnja ili unapređenje nepokretne imovine, do njene tržišne vrednosti;
 • Kupovina novih mašina i opreme, uključujući kompjuterske programe, do njihove tržišne vrednosti;
 • Opšti troškovi, kao što su troškovi: arhitekte, inženjera, drugih konsultanata; studija izvodljivosti; sve do iznosa od 12% troškova;
 • Visina prihvatljivih troškova za izradu biznis plana (do milion evra - 5%, od 1-3 miliona - 4%, preko 3 miliona - 3%);
 • Opravdani troškovi se određuju bez PDV;
 • Investicije ne mogu značajno da se menjaju u roku od 5 godina od konačne isplate od strane IPARD agencije.

 

Visina pomoći:

 • 50% ukupnih prihvatljivih troškova, ili
 • Investicije koje se odnose na skladištenje otpada maksimalni intenzitet pomoći može biti veći za 10% (maksimum 60%)

Minimalni i maksimalni iznosi povraćaja sredstava

 • Prerada mleka (min. 20.000 €; maks. 2.000.000 €);
 •  Prerada mesa (min. 20.000 €; maks. 1.000.000 €);
 • Prerada voća i povrća (min. 20.000 €; maks. 1.000.000 €).

Korisnik ne može da primi više od 2 miliona evra javne podrške u okviru IPARD II programa.

 

Za detaljnije o ovom programu pošaljite nam upit na naš email: office@krunet.net ili nas kontaktirajte putem telefona: 064.143.72.45 (Saša Petrović)