HACCP

HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point  je sistemski preventivni pristup bezbednosti hrane koji se odnosi ne samo na fizičke, hemijske i biološke opasnosti, već i na preventivni postupak, kojim proizvođač posmatra, vrši kontrolu, identifikuje i analizira izvesne kritične tačke u proizvodnji hrane, na kojima eventualno može doći do njihove kontaminacije.  
Analiza opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka primenjuje se u prehrambenoj industriji ali i u organizacijama, čiji proizvodi ili usluge utiču direktno na zdravstvenu bezebdnost hrane, pa i u domaćinstvima koja samoinicijativno prihvate system. Sistem ne primenjuje samo u svim fazama proizvodnje hrane već i u pripremnim procesima, i procesima koji uključuju pakovanje, skladištenje i distribuciju hrane.
Zakonska regulativa gotovo svih razvijenih zemalja sveta obavezuje proizvođače hrane u tim zemljama na uvođenje HACCP sistema. Zato je i Republika Srbija prihvatila ovaj koncept bezbedne hrane, tako da od 1. januara 2009, HACCP sistem postaje obavezujući na tržištu R. Srbije za sve koji učestvuju u proizvodnji i preradi mesa. Nakon usvajanja Zakona o bezbednosti hrane 29. maja 2009, svi oni koji na bilo koji način učestvuju u proizvodnji i prometu hrane bili su obavezni da u R. Srbiji od 1. juna 2011. imaju uveden HACCP sistem.

Kontaktirajte nas...

.

ISO 9001:2015

ISO 9001 - Sistem menadžmenta kvalitetom je međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Sistem kvaliteta je upravljački sistem, kojim se dovodi do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga. Ovaj sistem čine organizaciona struktura, odgovornost subjekta u organizaciji, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom. 

Prednosti implementacije ISO 9001 standarda za organizaciju:
- Efikasniji način rada tako da su svi procesi prilagođeni i razumljivi svima u organizaciji i biznisu, što povećava efikasnost i produktivnost a smanjuje interne troškove.
- Ispunjava Zakonske i regulatorne zahteve
- Omogućava ekspanziju na nova tržišta, na klijente i sektore koji zahtevaju sertifikat pre započinjanja posla
- Identifikuje i prikazuje rizike u vezi sa organizacijom

Kontaktirajte nas...

iso 14001:2015

ISO 14001 Sistem upravljanja zaštitom životne sredine je standard upravljanja zaštite životne sredine, posvećen kontrolisanju rizika zagađenja životne sredine. EMS (Environmental Managemet System) uspostavlja mehanizme koji vremenom smanjuju ove rizike i broj incidenata i jačaju pouzdanost organizacije u ispunjenju zakonskih, i drugih zahteva zaštite životne sredine.


Standardi serije ISO 14000 imaju za cilj da podrže zaštitu životne sredine i da spreče zagađivanja.

Kontaktirajte nas...

.

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018  predstavlja standard koji definiše zahteve za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Cilj standarda jeste da se uspostavi kontrola nad rizicima koje nose štetnosti i opasnosti, a samim tim i obezbedi kontinuitet poslovanja organizacije.

Standard ISO 45001:2018 je primenljiv na sve organizacije. Organizacija koja primenjuje ovaj Standard može biti sertifikovana od strane sertifikacionog tela, a na osnovu pozitivne ocene, organizacija dobija sertifikat o usaglašenosti sa zahtevima standarda.

ISO 45001:2018 je kompatibilan sa standardima ISO 9001 i ISO 14001 te ga je moguće lako integrisati sa njima, a integracijom ova tri standarda, oprganizacija može razviti svoj Inegrisani sistem menadžmenta (IMS).

Kontaktirajte nas...

.

ISO 22000:2018 

ISO 22000 je prvi međunarodni standard za menadžment bezbednosti hrane (Food safety management systems) izdat od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). Prema ISO 22000, bezbednost hrane je prioritet za sve organizacije koje proizvode, prerađuju, rukuju ili isporučuju hranu.

ISO 22000 je prvi standard koji mogu koristiti svi članovi lanca snabdevanja hranom. To uključuje i dobavljače neprehrambenih proizvoda i usluga, kao što su proizvođači opreme i ambalaže, kao i davaoci logističkih usluga. ISO 22000 je pogodan za organizacije svih veličina i kao što je prikladan za pekare sa 10 zaposlenih, tako je prikladan i za međunarodne proizvođače hrane ili supermarkete koji zapošljavaju hiljade radnika.

ISO 22000 se temelji na zahtevima HACCP sistema (Codex Alimentariusa ) ISO 9000 (Sistem upravljanja kvalitetom), i drugim zahtevima iz porodice standarda ISO 22000:

Kontaktirajte nas...

ISO/IEC 20000

ISO/IEC 20000 je standard koji se odnosi na upravljanje IT uslugama i koji omogućava IT organizacijama da osiguraju da procesi koje realizuju i usluge koji obezbeđuju budu u skladu sa potrebama svih zainteresovanih strana i u skladu sa najboljom praksom iz te oblasti. Standard je razvijen od strane ISO JTC 1/SC 7 tehničkog komiteta, a nastao je iz standarda BS15000, koji je u međuvremenu povučen.

Standard, pre svega, pomaže organizacijama da steknu uvid u kvalitet usluga koje isporučuju, specificiraju sve procese kao i da stvore sliku o tome šta bi trebalo unaprediti radi povećanja kvaliteta usluga. Kada se govori o primeni standarda ISO 20000, misli se prvenstveno na ispunjavanje zahteva datih u ISO 20000-1:2011, dok su ostali dokumenti u okviru ovog standarda smernice kako na što bolji i lakši način ispuniti zahteve.

Kontaktirajte nas...

.

ISO 27001

ISO 27001 je međunarodni standard koji se odnosi na zaštitu i bezbednost informacija. Standard podleže različitim područjima primene kao i za razlikovanje mogućih procesa u organizaciji koji su povezani sa upravljanjem kontrole sigurnostikao sto su: politika sigurnosti, sigurnost organizacije, kontrola i klasifikacija izvora, sigurnost osoblja, sigurnost materijalnih dobara i životne sredine, operativno upravljanje i komunikacija, kontrola pristupa, razvoj i održavanje raznih sistema i upravljanje kontinuitetom poslovanje.

Pojam bezbednosti informacija ne odnosi se isključivo na tehničke mere zaštite (lozinke, programsko šifrovanje, prava pristupa i sl.), već ISO 27001 podrazumeva i administrativne (sigurnosne politike, pravilnike, procedure) kao i fizičke mere (video nadzor, zaštita prostorija, fizička kontrola pristupa itd.).

ISO 27001:2005 daje okvir koji je neophodan za stvaranje sigurnog sistema. Usaglašen sistem ISO 27001 će obezbediti sistematski pristup za identifikovanje i borbu protiv čitavog niza potencijalnih rizika kojima su izložene informacije organizacije.

Kontaktirajte nas...

.

GlobalGap

GlobalGap je ustanovljen od privatnih lica koja su napravila dobrovoljne standarde za sertifikaciju za sve poljoprivredne proizvde širom sveta. Cilj je bio da se napravi i ustanovi jedinstven standard za dobru poljoprivrednu praksu širom sveta, sa naglaskom da različiti poljoprivredni proizvodi mogu biti GlobalGap sertifikovani.

  • GlobalGap je standard koji se koristi pre proizvodnje, odnosno sertifikat pokriva procese koji ulaze u proizvodnju na farmi (npr. stočnu hranu ili sadnice), kao i sve radne aktivnosti na proizvodnji proizvoda sve dok finalni proizvod ne napusti farmu.
  • GlobalGap sertifikaciju vrši više od 100 nezavisnih i akreditovanih sertifikacionih tela u više od 80 država širom sveta, a sertifikat je dostupan za sve poljoprivredne proizvođače koji iskažu volju da uvedu GlobalGap sertifikat.
  • GlobalGap uključuje kako godišnju inspekciju pri proizvodnji, tako i dodatne nenajavljene inspekcije.
  • GlobalGap se sastoji od seta dokumenata koje je neophodno primeniti u proizvodnji: generalne odredbe, kontrolne tačke, usklađenost kriterijuma i kontrolnu listu.

Kontaktirajte nas...

 

.

IMPLEMENTACIJA - metode

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u implementaciji standarda u malim i srednjim preduzećima, konsultanska kuća Krunet je stvorila metode implementacije koji su dali najbolje rezultate kod klijenata tokom procesa implementacije. Konsultanska kuća Krunet kombinuje optimalne zahteve uz minimalnu administraciju koja bi opterećivala klijenta.

Metoda koju sprovodi Konsultantska kuća Krunet tokom implementacije standarda podrazumeva sledeće:

 

- Davanje klijentu svih potrebnih informacija u cilju stvaranja preduslova organizacije za implementaciju standarda

- Izrada probne dokumentacije za pojedine standarde

- usaglašavaju i izrađuju konačne verzije dokumentacije

- zajednički, sa predstavnicima organizacije uvode u praksu i prate primenu usvojenih zahteva

- obuka predstavnika naručioca posla koja se sastoji u objašnjavanju zahteva a ne u predavanju

- pomaže oko zakazivanja sertifikacije

- isprate postupak sertifikacije

 

Cilj svakog projekta implementacije standarda nije samo implementacija već se kroz implementaciju sprovede i takva obuka, koja će predstavnike organizacije osposobiti da nadalje samostalno upravljaju uvedenim sistemima.Cilj implementacije možemo svesti na 3 reči: implementacija, obuka, osposobljavanje.

 

Pored svega ovoga treba NAPOMENUTI i to da je najveći broj naših usluga koje nudimo finansijski podržan od strane donatorskih fondova R. Srbije, Evropske unije, Evropske banke itd , tako da se projekat u većoj meri ili u potpunosti finasira iz ovih fondova.

Za više informacije kontaktirajte nas putem telefona: +381.64.143.72.45 ili E-maila: office@krunet.net