Trivan: Izmenama zakona lakše do sredstava iz IPARD fonda

IZVOR: N1 INFO,  četvrtak , 04.10.2018. | 11:00


Izmene i dopune Zakona o zaštiti životne sredine stvaraju formalno-pravni uslov konkurisanje za dobijanje sredstava iz evropskog fonda IPARD u skladu sa određenim merama zaštite životne sredine, izjavio je resorni ministar Goran Trivan.


"Smisao izmena je to je da bismo našim individualnim gazdinstvima i fizičkim licima mogli da pomognemo da ispune sve što je potrebno da bi mogli da participiraju i traže sredstva iz ovog fonda", rekao je Trivan u Skupštini Srbije obrazlažući predloženi zakon.


On je naveo da je reč o sredstvima IPARD-a koja mogu dobiti fizička lica, odnosno nosioci porodičnog gazdinstva, preduzetnici, privredna društva, ali i zemljoradničke zadruge.
PREDLOG

Z A K O N
O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTNE
SREDINEČlan 1.

U Zakonu o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09,36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11- US i 14/16), u članu 90b stav 2. reči: „člana 90v tačka 16)” zamenjuju se rečima: „člana 90v tač. 16) i 21)”.


Član 2.

U članu 90v stav 1. tačka 21) menja se i glasi: „21) pripremu i sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz pretpristupne pomoći Evropske unije u skladu sa članom 89. st. 3. i 4. ovog zakona, kao I nepredviđenih troškova vezanih za realizaciju tih projekata;”. Posle tačke 21) dodaje se tačka 21a) koja glasi: „21a) sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz međunarodne razvojne pomoći i drugih finansijskih izvora koji zahtevaju sufinansiranje;”.


Član 3.

Posle člana 101. dodaju se naziv člana i član 101a koji glase: „Korisnici IPARD podsticajnih sredstava


Član 101a

Korisnici koji ostvaruju pravo na IPARD podsticaje iz oblasti poljoprivrede I ruralnog razvoja u obavezi su da ispune odgovarajuće uslove zaštite životne sredine. Ministar i ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ruralnog razvoja, sporazumno propisuju uslove iz stava 1. ovog člana, koje moraju ispuniti korisnici IPARD podsticaja.”


Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Ceo zakon pročitajte ovde...